top of page

OOK BELANGRIJK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT/ ALGEMENE VOORWAARDEN

Om met zo’n grote groep mensen een mooi koor te kunnen vormen, zijn er spelregels nodig. Hieronder kun je lezen wat onze werkwijze is en wat we van alle leden van het Pop & Rock Koor verwachten:

 

Het Pop & Rock Koor zingt zoals de naam al zegt pop- en rockmuziek, met af en toe ook een nummer uit een musical of een swingende gospel. Hoewel het oefenen op zich erg leuk is, werken we uiteindelijk toe naar een paar keer per jaar een optreden of concert. 

 

VOOR IEDEREEN

  • Met het ingezongen oefenmateriaal bereid je je thuis voor en gaat het samen repeteren heel eenvoudig. Voor begeleiding tijdens repetities en optredens wordt gebruik gemaakt van orkestbanden.

  • Het gaat vooral om ‘lekker’ zingen, recht vanuit het hart. 

  • We houden daarom ook geen audities of stemtesten. Iedereen is welkom!

  • De dirigent leidt de repetities maar ook hier geldt de zelfwerkzaamheid: 

  • Ken je stempartij, teksten en weet waar je moet invallen.

  • Bij het Pop & Rock Koor  behoort een flink  geluidsvolume.  We zijn meer een popgroep dan een koor!

  • We beginnen iedere repetitie met een aantal  inzingoefeningen. De kooravond is echter geen muziek- of zangles. Voor mensen die zich verder willen bekwamen in zangtechniek worden regelmatig workshops en cursussen aangeboden.

  • We gaan ervan uit dat je de beschikking hebt over een PC of laptop aangezien de oefentracks online staan en alle communicatie via email verloopt.

 

REPETITIES
Aanvang 20:00 uur. Na de pauze gaan we door tot 22:00 uur. 
Indien je verhinderd bent, stuur je een mail naar de aan jou toegewezen communicatiecoach. Je wordt wel geacht je partijen te kennen als je weer op de repetitie komt. Aanmelding voor het koor is geen vrijblijvend gebeuren. Er wordt inzet en enthousiasme van je verwacht. Je wordt geacht je partijen te kennen als je op de repetitie komt. Deelname aan optredens terwijl je lange tijd niet op de repetitie-avonden bent geweest is helaas niet mogelijk. Tijdens schoolvakanties of feestdagen vervallen de repetities. 

 

ALGMENE VOORWAARDEN POP & ROCK KOOR/ DUTCH VOCAL COMPANY

1. Het oefenmateriaal
a. Het oefenmateriaal is artistiek eigendom van het Pop & Rock Koor. 
Wanneer je je aanmeldt en je contributie voldaan hebt, krijg je toegang tot het oefenmateriaal op de speciale ledenpagina's. Je gebruikersnaam/ wachtwoord verstrek  je niet aan derden.
b. De arrangementen worden exclusief gemaakt voor het Pop & Rock Koor en zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het is niet toegestaan de arrangementen te gebruiken voor andere koren of uitvoeringen anders dan georganiseerd door het Pop & Rock Koor. Bij misbruik zal worden overgegaan tot juridische vervolging.  

c. Als je hebt aangegeven dat je niet meer bij de koorrepetities aanwezig zult zijn dan is het inzien van de oefenbestanden niet meer relevant en zal de toegang tot de ledenpagina's van de website opgeheven worden. 
 

2. Deelname en contributie

De contributie van ons koor is € 82,50 per kwartaal via een incasso-machtiging. Als nieuw lid betaal je 25 euro inschrijfkosten, een heel kwartaal plus de resterende repetities van het lopende kwartaal. Je ontvangt hiervoor een iDeal betaalverzoek. Na deze periode zal je contributie via de incasso-machtiging verlopen. De contributie is onderhevig aan een jaarlijkse indexering. Opzeggen doe je uiterlijk een maand voor aanvang van het volgende kwartaal. Voor nieuwe leden die nog in hun startperiode zitten is de eerst mogelijke opzegdatum uiterlijk een maand voor het ingaan van het nieuwe kwartaal na de overeengekomen startperiode.  Je bent zelf verantwoordelijk om dit tijdig te doen via dit formulier. Liever in 1 keer betalen? Jaarbetalers betalen eenmalig per jaar € 315,-. Zie punt 2d hieronder.

 

Hieronder vind je een uitgebreide versie:

a. Je kunt op elk moment lid worden van het koor. Je kunt je lid worden door het online inschrijf formulier in te vullen. Dit formulier is ook als papieren versie bij de dirigent verkrijgbaar. Een nieuw lid betaald eenmalig 25 euro inschrijfgeld. Daarnaast betaal je een kwartaal plus de resterende repetities van het lopende kwartaal. Je betaalt dus nooit meer dan een halfjaar. Voor deze eerste betaling ontvang je een iDeal betaalverzoek. Zodra de contributie ontvangen is kun je een account aanmaken voor toegang tot de ledenpagina's op onze website met alle oefenbestanden. Na deze startperiode zal de contributiebetaling via de reguliere automatische incasso verlopen.
b. Na afloop van jouw 2e kwartaal wordt je lidmaatschap automatisch verlengd. Wil je dat niet, dan zeg je het lidmaatschap op door het online invullen van dit formulier voor het verstrijken van het kwartaal, dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december. De contributie wordt automatisch geïncasseerd eind maart, eind juni, eind september en eind december. Lukt de incasso niet of wordt de betaling gestorneerd terwijl je niet hebt opgezegd, dan wordt er 12 euro administratiekosten in rekening gebracht. Is de betaling na een maand nog niet voldaan, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassokantoor en zal er tenminste 40 euro incassokosten bijkomen. 

c. Opzeggen kan middels het invullen van dit formulier. Wij hanteren een maand opzegtermijn voordat het nieuwe kwartaal (of in het geval van jaarbetaling het nieuwe jaar) start. Je kunt dus opzeggen voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december. Leden die nog in hun startperiode zitten kunnen pas opzeggen in de periode na de startperiode. Tijdig opzeggen is je eigen verantwoording, je ontvangt van ons geen herinnering. Wij zijn genoodzaakt om ons strikt aan de uiterlijke data te houden.

d.  We bieden de mogelijkheid om de contributie in 1 keer te betalen. Tussentijds opzeggen is in dat geval niet mogelijk. De jaarcontributie wordt in dat geval voldaan via een iDeal betaalverzoek. Betaal je nu per kwartaal maar wil je volgend jaar in 1 x betalen of betaal je nu juist per jaar en wil je per kwartaal betalen? Klik dan hier.  Conform het incasso-contract met onze bank moet dit dan wel voor 20 december voorafgaande het nieuwe jaar gebeuren.

e. De betaling loopt gewoon door, ook als je niet bij de repetities aanwezig bent. Restitutie zal niet plaatsvinden. In geval van zeer ernstige persoonlijke omstandigheden is pauzering van de contributie bespreekbaar, echter nooit met terugwerkende kracht. Klik hier om een verzoek tot opschorting van de contributie in te dienen.

f. Omdat je als nieuw koorlid direct toegang krijgt tot alle oefenbestanden van het koor, is je aanmelding uitgezonderd van het herroepingsrecht. 
g. Wanneer het Pop & Rock Koor besluit om de repetities plaats te laten vinden op een andere locatie binnen dezelfde woonplaats, of te laten leiden door een andere dirigent, is tussentijds opzeggen niet toegestaan.
h. Indien een repetitieavond geen doorgang kan vinden als gevolg van ziekte of verhindering van de dirigent, zal uiterlijk na de derde keer vervanging door een collega worden geregeld.

i. Mochten de repetities op last van de overheid worden stilgelegd door bijvoorbeeld het uitbreken van een pandemi, dan is er sprake van overmacht. Het Pop & Rock Koor behoeft niet te compenseren of over te gaan op restitutie van de contributie. Dit geldt ook voor andere exceptionele gebeurtenissen zoals extreme weersomstandigheden of rampen.
j. Tijdens repetitieavonden en optredens kan geluids- en/of beeldmateriaal worden gemaakt voor publiciteits- of oefendoeleinden. Door het aanmelden bij het koor verklaar je je akkoord met het plaatsen van dit materiaal op internet of in andere media. Aan dit materiaal kunnen geen verdere (eigendoms-) rechten worden ontleend. Zelfgemaakte film- of foto-opnames mogen alleen na overleg en uitdrukkelijke toestemming van het Pop & Rock Koor management (online) gepubliceerd worden. Zo kan de kwaliteitsuitdraging van het koor gewaarborgd blijven.

k. Pop & Rock Koor voldoet aan de GDPR/ AVG wetgeving omtrent privacy en je persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om onderling te kunnen communiceren. Zonder je persoonsgegevens te verstrekken kun je geen lid zijn van ons koor. Als je lid wordt van ons koor ga je hier automatisch mee akkoord. Lees hier alle informatie. 

l. Onze koren hebben ieder een eigen besloten groepspagina op Facebook. Toegang tot de groepspagina wordt alleen door het Pop & Rock Koor verleend na een aanvraag  met een profiel onder eigen naam. Wanneer een koorlid opzegt wordt het account uit de groep verwijderd. 

 

3. Functioneren binnen het koor
a. Het Pop & Rock Koor heeft geen bestuur of commissies. Dat betekent dat er geen inspraakprocedures zijn voor wat betreft zeggenschap over repertoire, aankleding, werkwijze e.d. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom. Deze doe je aan de aan jou toegewezen communicatiecoach, niet aan de dirigent of administratie.
b.  Gedrag dat door de dirigent, coach of organisatie als storend wordt ervaren of de voortgang van de repetitieavond belemmert, zal worden besproken. Wanneer een deelnemer geen gehoor geeft aan het verzoek zich te gedragen binnen de normen van het koor, kan deze deelnemer uiteindelijk de toegang tot de repetitieavonden worden ontzegd, zulks losstaand van de verplichting de contributie te voldoen.

c.  Het is niet toegestaan om persoonlijke of commerciële zaken of diensten aan koorleden aan te bieden zonder uitdrukkelijke toestemming van Pop & Rock Koor. Tevens is het niet toegestaan binnen een periode van een jaar na opzegging van het lidmaatschap commerciële activiteiten te ontplooien, gerelateerd aan zingen, zoals zangcoaching of het oprichten van een koor, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Pop & Rock Koor.  

4. Wijzigingen 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en andere reglementen van toepassing, alsmede het Nederlands recht. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

Ermelo, 28 november 2023

Helpende Hand Icon
bottom of page